slide
slide
slide
slide

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.vithungary.com domain alatt a VIT Hungary Kft honlapja érhető el abból a célból, hogy vállalkozása profilját, célját, szolgáltatásait és lehetőségeit ismertesse, referenciáit bemutassa, egyben lehetőséget kínáljon a munkavállalóknak arra, hogy az erre a célra szolgáló űrlapon adataik és képességeik megadásával a VIT Hungary Kft. aktuális álláslehetőségeire pályázhassanak. 

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával, mint felhasználó Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

1. Fogalmak

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról.

 

A törvény értelmében:

 

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

Cégnév: VIT Hungary Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2..

Nyilvántartási szám:  Cg. 13-09-129180

Elektronikus levélcím:  vit@vithungary.com

 

 

3. Az adatkezelés és jogalapja

 

3.1 Az adatkezelés, így a honlapon állásra jelentkező felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése a kapcsolattartáshoz, karrierlehetőségek felkínálásához és az ehhez szükséges tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.

A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a jelentkezési lap elküldésével adják meg.

3.3 A VIT Hungary Kft. a jelentkezők Honlapon megadott személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik félnek.  

3.4 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulásának kifejezett visszavonását követően törli adatbázisából. 

 

4. A kezelt adatok köre

 

4.1 VIT Hungary Kft. honlapjának igénybevételéhez semmilyen személyes adatot nem kell megadni.  Állásra jelentkezés esetében a felhasználónak a következő személyes és egyéb adatokat kell kötelezően megadnia:

név (családi és utónév)

lakhely

email cím

születési év

telefonszám

iskolai végzettség

nyelv

nyelvismeret szintje

családi állapot

házastárs és gyermekek születési helye és ideje

 

4.2 A regisztráció során a felhasználó fakultatívan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:

korábbi németországi tartózkodás ideje

vezetői engedély kategóriája

munkahely és beosztás

munkatapasztalat időszaka

 

4.3 A megadott adatok pontosságát, helyességét és valóságtartalmát a honlap nem, vagy csak alaki szempontból (pl. e-mail cím formátuma) ellenőrzi. A felhasználók saját érdekükben kötelesek olyan adatokat megadni, melyek alapján, amennyiben a VIT Hungary Kft. szakmai követelményeinek megfelelnek, az adatok alapján a kapcsolatfelvétel megvalósulhasson.

 

5. Adattovábbítás

 

5.1 A VIT Hungary Kft. a jelentkezők Honlapon megadott személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik félnek, azokat kizárólag saját érdekkörén belül, munkaviszony létesítésének céljából használja.  

 

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja

 

6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

Munkaviszony létesítésének megvalósítására irányuló törekvés a Rohr- und Stahl Kft. és a jelentkező között.

6.2 A regisztráció során fakultatívan megadható személyes adatok kezelésének célja: lásd 6.1 pont, illetve specializáltabb karrierlehetőségek felkínálásának lehetővé tétele.

6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

7. Hír- és reklámlevél

 

7.1 A Rohr- und Stahl Kft. soha, egyetlen jelentkezőnek sem küld hírlevelet, vagy bármilyen rendszeres, reklám és marketing célú elektronikus levelet.  

 

9. Az adatkezelés időtartama

 

9.1 A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig tart. A VIT Hungary Kft. ezen adatokat a jogszabályban szabályozott ideig, kizárólag az esetleges későbbi, munkaviszony létesítését célzó kapcsolatfelvétel céljából tárolja.

 

10. Adatfeldolgozás

 

10.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor.

10.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a VIT Hungary Kft. adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

11. Adatbiztonság

 

11.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

11.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

 

12. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

12.1 A felhasználó az adatainak módosítását a adatvedelem@rohrundstahl.hu email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

12.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a adatvedelem@rohrundstahl.com e-mail címre küldött levél útján.

 

13. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 

13.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról vit@vithungary.com e-mail címre küldött levél útján. A VIT Hungary Kft.  a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

13.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

14. Google Inc. tevékenysége

 

14.1 A VIT Hungary Kft. igénybe veheti a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

 

15. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

 

15.1 A VIT Hungary Kft. jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

 

Oktatás

Kiemelt figyelmet biztosítunk munkatársaink folymatos képzésére mind szakmai, mind munkavédelmi, biztonságtechnikai területen.

Karrier

Külföldön dolgozna, de még nem tudja kinél? Aktuális állásajánlatainkat folymatosan frissítjük weboldalunkon.
 

 Jelentkezzen!

Minőség

Piaci stratégiánk meghatározó jelzői a piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, magas minőségi színvonal, pontosság és megbízhatóság.